Odpowiedź:

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, np. zakup nieruchomości, reprezentowanie zleceniodawcy w sądzie - art. 734 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. - dalej k.c. Zgodnie z przepisami k.c., umowa zlecenia nie dotyczy czynności faktycznych (np. sprzątanie, serwis komputerowy itp.). W k.c. – obok umowy zlecenia – wyodrębniono tzw. umowy o świadczenie usług (art. 750 k.c.). Na podstawie takich umów przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania na rzecz zleceniodawcy konkretnych czynności faktycznych. Do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy k.c. o zleceniu. W praktyce umowy o świadczenie usług są utożsamiane z umową zlecenia i tak są przez strony nazywane.

 

Uzasadnienie:

Zlecenie może mieć charakter doraźny, tzn. zleceniodawca powierza zleceniobiorcy wykonanie czynności jednorazowo, przez określony czas, np. "przeszkolenie pracowników Zleceniodawcy w zakresie obsługi komputera". "Doraźna" umowa zlecenia może zostać zawarta także w związku z tym, że firma sezonowo potrzebuje większej liczby osób do pracy (np. zlecenie sortowania owoców w sezonie letnim w firmie produkującej soki owocowe). Zlecenie może również nie mieć charakteru doraźnego, tzn. zleceniodawca powierza zleceniobiorcy stałe bądź trwające określony czas wykonywanie wskazanych czynności, np. "stałe sprzątanie pomieszczeń biurowych Zleceniodawcy", "zbieranie informacji na temat funkcjonowania danej branży", "pozyskiwanie nowych kontrahentów dla spółki". Comiesięczne rozliczanie zlecenia jest zatem w pełni dopuszczalne i nie przesądza o tym, że mamy do czynienia z umową o pracę. Będzie tak dopiero wówczas, gdy wykonywanie umowy zlecenia będzie miało cechy charakterystyczne dla stosunku pracy - art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. – dalej k.p.). Chodzi tu o takie elementy, jak: podporządkowanie zleceniobiorcy wobec zleceniodawcy w zakresie wykonywania określonych czynności, np. ściśle określony czas pracy, miejsce pracy, wykonywanie poleceń przełożonych.