Opublikowanie ujednoliconej wersji przepisów skutkuje uchyleniem jej poprzednika. Oznacza to m.in., że jakiekolwiek odesłania do dyrektywy 85/337/EWG traktuje się odtąd jako odesłania do dyrektywy 2011/92/UE.

Wydanie nowej regulacji zastępującej dotychczasowe przepisy było spowodowane tym, że poprzednia regulacja została kilkakrotnie znacząco zmieniona, w związku z czym w celu zapewnienia jej przejrzystości i zrozumiałości należało sporządzić jej ujednoliconą wersję. Ujednolicenie przedmiotowych przepisów jest częścią szerszej akcji kodyfikowania przepisów unijnych, prowadzonej na podstawie porozumienia międzyinstytucjonalnego Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych (Dz. Urz. WE C 102 z 4.4.1996, s. 2). Zgodnie z postanowieniami tegoż porozumienia, urzędowa kodyfikacja polega na uchylaniu aktów prawnych przeznaczonych do kodyfikacji i zastępowaniu ich jednolitymi dokumentami, niezawierającymi zmian merytorycznych tych dokumentów. Oznacza to, że żaden z uczestników procesu legislacyjnego nie może wprowadzać w ujednoliconym/skodyfikowanym tekście wcześniej nieistniejących postanowień o charakterze merytorycznym.