Wnioskodawcy wystąpili do gminy o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się pod ich garażem w prawo własności. We wniosku domagali się, aby opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego została naliczona według wartości nieruchomości przyjętej w ugodzie zawartej pomiędzy nimi a gminą. Zgodnie z ugodą opłata ta została zmniejszona o 20% w stosunku do wartości ustalonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez gminę.


W sprawie rozpatrywanej przez WSA pojawiło się zatem pytanie kiedy miała miejsce ostatnia aktualizacja opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania, czy jak to przyjęły organy gminy z początkiem roku kalendarzowego, który objęty został aktualizacją, czy jak zdaniem wnioskodawców z dniem, w którym doszło do zawarcia ugody ustalającej roczną opłatę.


WSA wyjaśnił, iż co do zasady aktualizacja opłaty rocznej powinna uwzględniać wartość nieruchomości gruntowej określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Jednak w zawartej przed sądem ugodzie strony zweryfikowały wartość gruntu pod garażem wnioskodawców, w związku z tym wartość nieruchomości określona została nie przez operat szacunkowy, ale przez ugodę. Zatem za datę aktualizacji opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania należało uznać dzień zawarcia ugody sądowej – uznał WSA.


Wyrok WSA w Olsztynie z 13 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 735/13