Zmiany dotyczyć będą 6 dyrektyw:
dyrektywy ramowej o odpadach (uznawanej za ramowy akt ustawodawczy całego pakietu)
dyrektywy o odpadach opakowaniowych
dyrektywy o składowaniu odpadów
dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
dyrektywy o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz
dyrektywy o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach.


Nowe przepisy ustanawiają prawnie wiążące cele w zakresie recyklingu odpadów i ograniczenia składowania odpadów w ustalonych terminach. Cele te powinny zwiększyć udział odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych poddawanych recyklingowi, przy czym w zakresie tych ostatnich odpadów określono bardziej szczegółowe cele. Przepisy te zawierają również cele w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych.


Recykling odpadów komunalnych
Państwa członkowskie uzgodniły następujące cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych:


Do 1 stycznia 2025 r. państwa członkowskie będą musiały ustanowić selektywną zbiórkę wyrobów włókienniczych i odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych. Ponadto muszą zagwarantować, że do 31 grudnia 2023 r. bioodpady będą zbierane oddzielnie lub poddawane recyklingowi u źródła (np. kompostowanie w domu). Jest to uzupełnienie już istniejącej kolekcji selektywnej dla papieru i tektury, szkła, metali i tworzyw sztucznych.


Recykling odpadów opakowaniowych
Szczegółowe cele w zakresie opakowań są następujące:

Cele te mają zachęcić do stosowania opakowań nadających się do recyklingu i opakowań wielokrotnego użytku.
Proponowany pakiet legislacyjny ustanawia również minimalne wymogi dla wszystkich rozszerzonych systemów odpowiedzialności producenta. Producenci produktów objętych tymi programami muszą ponosić odpowiedzialność za gospodarowanie etapami unieszkodliwiania odpadów swoich produktów. Producenci będą zobowiązani do wnoszenia wkładu finansowego na ten cel. Ponadto do prawodawstwa unijnego wprowadzono również obowiązkowe rozszerzone systemy odpowiedzialności producenta w odniesieniu do wszystkich opakowań.


Ograniczenie składowania odpadów
Składowanie odpadów prowadzi do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wód gruntowych, gleby i powietrza. Dlatego też prawodawstwo zawiera również konkretny cel w zakresie redukcji składowania odpadów. Państwa Członkowskie dołożą wszelkich starań, aby od 2030 r. wszystkie odpady nadające się do recyklingu lub innego odzysku, w szczególności odpady komunalne, nie były przyjmowane na składowisko odpadów. Jedyny wyjątek dotyczy odpadów, w przypadku których składowanie na składowiskach zapewnia najlepsze efekty środowiskowe. Ponadto państwa członkowskie dopilnują, by do 2035 r. ilość składowanych odpadów komunalnych została zredukowana do 10% lub mniej całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.


Dalsze kroki
Pakiet legislacyjny zostanie teraz poddany pod głosowanie w Parlamencie Europejskim, a następnie przedstawione Radzie do ostatecznego przyjęcia. Wejdzie ono w życie 20 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.


Opracowanie: Rafał Bujalski, RPE WKP
Źródło: https://europa.eu/newsroom/, stan z dnia 26 lutego 2018 r.
 

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce Bartosz RakoczyOceny oddziaływania na środowisko w praktyce >>