Stowarzyszenie, biorące udział w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych, wniosło skargę do sądu administracyjnego.

W ocenie stowarzyszenia organ zaniechał ustalenia i stałej weryfikacji ujawnionych stron postępowania oraz niezgodnego z prawem ich zawiadamiania o decyzjach i czynnościach organów.

WSA uznał skargę za niezasadną.

Co prawda pominięcie w toku postępowania osób, którym przysługuje przymiot strony, stanowi przesłankę do wznowienie postępowania. Jednak wznowienie z tej przyczyny następuje tylko na żądanie strony.

Inne podmioty nie mają prawa do zastępowania uprawnionej strony i korzystania z zarzutu wystąpienia podstaw do wznowienia, powołując się na to, że nie wszystkie podmioty, które powinny brać udział w postępowaniu, zostały do udziału w nim dopuszczone.

Oznacza to, że tylko osoby, które w wyniku wadliwych działań organów pozbawione zostały możliwości brania udziału w postępowaniu, chcąc bronić swoich praw, będą mogą powoływać się na zarzuty, które zostały podniesione w tym zakresie w skardze.

Zatem strona, która brała udział w postępowaniu, nawet jeżeli było ono obarczone wadami, jednak w wyniku wadliwych działań organów nie poniosła żadnych ujemnych skutków, nie może skutecznie ponosić zarzutu braku zapewnienia wszystkim stronom udziału w postępowaniu – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Szczecinie z 26 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Sz 904/15, prawomocny