Projekt stanowi implementację dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa) oraz dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywa ptasia). Brak prawidłowej transpozycji ww. dyrektyw zarzuciła Polsce Komisja Europejska, co potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku C-192/11.

Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki redakcyjne. Wyznaczono do 4 lipca br. termin dla ministra właściwego ds. członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii.

Proponowana obecnie ustawa zmierza do uwzględnienia zarzutów Komisji oraz odpowiedniego uzupełnienia luk w transpozycji przepisów obu dyrektyw. Zarazem realizuje też inne zobowiązanie dotyczące dostosowania do prawa UE: wprowadzenie do ustawy przepisów karnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok.

Zmiany obejmują głównie przepisy określające zakazy stosowane w odniesieniu do chronionych gatunków fauny i flory, odstępstwa od tych zakazów, zasady wydawania zezwoleń na odstępstwa od zakazów oraz sankcje karne. W nowelizacji zaproponowano również kilka innych zmian doprecyzowujących obecne przepisy ustawy. Część przepisów ma charakter porządkujący. Łącznie zaproponowano 20 zmian w ustawie o ochronie przyrody oraz 3 zmiany w przepisach ustawy – Prawo łowieckie.

Źródło: www.sejm.gov.pl