Elementy obligatoryjne decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – będąc jedną z decyzji administracyjnych – podlega regulacjom zawartym w przepisach k.p.a.. Oznacza to, między innymi, iż decyzja ta winna czynić zadość wymaganiom stawianym decyzji administracyjnej przez art. 107 k.p.a.. Tak więc decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia powinna zawierać: oznaczenie organu, który wydał decyzję; datę wydania; oznaczenie wnioskodawcy, poprzez podanie jego imienia i nazwiska (lub nazwy) wraz z adresem; powołanie podstawy prawnej, którą są przepisy art. 46 i nast. p.o.ś. oraz art. 104 k.p.a.; rozstrzygnięcie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; pouczenie o przysługującym w terminie 14 dni od doręczenia decyzji odwołaniu do organu wyższego stopnia; podpis oraz pieczęć imienną, zawierającą imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe, osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Jednym z obligatoryjnych elementów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest – o czym mowa w art. 56 ust. 7 p.o.ś. – uzasadnienie. Uzasadnienie to – o czym mowa w art. 107 § 3 k.p.a. – powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, jak również wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Niezależnie od wskazanych powyżej wymagań wynikających z przepisów k.p.a., uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – zgodnie z art. 56 ust. 8 p.o.ś. – powinno nadto zawierać informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz informacje dotyczące konieczności wykonania analizy porealizacyjnej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia winna także określać – o czym mowa w art. 56 ust. 2 p.o.ś. – rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia (pkt 1), warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich (pkt 2), wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym (pkt 3), w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii – wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych (pkt 4), w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko – wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko (pkt 5), jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem jednego z wymienionych obiektów: oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii elektroenergetycznej, stacji elektroenergetycznej, instalacji radiokomunikacyjnej, instalacji radionawigacyjnej czy instalacji radiolokacyjnej – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (pkt 6).
I
ntegralną część decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stanowi jej załącznik. Zgodnie bowiem z art. 56 ust. 3 p.o.ś. charakterystyka całego planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Elementy fakultatywne decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia może zawierać, w zależności od przedmiotu rozstrzygnięcia, dodatkowe – przewidziane przez przepisy p.o.ś. – elementy. O umieszczeniu ich w decyzji decyduje organ właściwy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, przy czym każdorazowo powinien uzasadnić swoje rozstrzygnięcie. I tak – zgodnie z art. 56 ust. 4 pkt 1 p.o.ś. – w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia organ może zamieścić postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej. Natomiast decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymagającego sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może zawierać – o czym mowa w art. 56 ust. 4 pkt 2 p.o.ś. – obowiązek przedłożenia analizy porealizacyjnej, określając jednocześnie zakres i termin jej przedłożenia. W analizie porealizacyjnej – zgodnie z art. 56 ust. 5 p.o.ś. – dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia.

Część decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia może stanowić także rozstrzygnięcie nadające rygor natychmiastowej wykonalności tej decyzji, przy czym rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia może być nadany w przypadkach, o których mowa w art. 108 k.p.a.. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, będąc decyzją nieostateczną, podlega wykonaniu.