Właściciele firm często nie wiedzą, jakie prawa im przysługują i dochodzą ich dopiero wtedy, gdy doszło dowycieku firmowych informacji poufnych. Najczęściej, bo aż połowa takich incydentów dochodzi z winy obecnych pracowników, a w jednej czwartej przypadków - wskutek działalności byłych zatrudnionych. Przedsiębiorcy mają wówczas kłopoty, bo konsekwencjami wycieku informacji poufnych mogą być straty finansowe, utrata klientów, zmniejszenie udziału w rynku. A wszystko przez brak procedur dotyczących ochrony poufnych danych.
 
 

Czym jest ujawnienie informacji poufnej?
Taka sytuacja ma miejsce, gdy ktoś z firmy przekaże je innej firmie lub inna firma uzyska je od nieuprawnionego pracownika. Aby zapobiec tego typu incydentom pracodawca powinien umieścić w umowie o pracę klauzulę o ochronie informacji bądź zobligować pracownika do złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z odpowiednimi wytycznymi, które o tym traktują. Jednak ich brak wcale nie zwalnia gadatliwego pracownika z odpowiedzialności za ujawnienie wewnętrznych danych pracodawcy. A to z tej przyczyny, że zasadniczo obowiązkiem pracownika wynikającym z prawa polskiego jest zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa orazpoufności informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
W praktyce często określenie informacja poufna używane jest zamiennie z tajemnicą przedsiębiorstwa. Ten ostatni termin musi zawierać dane o szczególnym  znaczeniu dla firmy. Poza tym przedsiębiorca powinien podkreślić, że taka informacja nie jest publicznie znana, a  jej ujawnienie byłoby zagrożeniem dla interesów firmy. Takimi informacjami będą ważne dla przedsiębiorstwa informacje techniczne, technologiczne, informatyczne, ekonomiczne, strategiczne czy finansowe.
 
 
Zgodnie z art. 100 § 2 pkt 4-5 KP, do obowiązków pracownika należy dbałość o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, jak również przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. Jeśli pracownik naruszy te obowiązki pracodawca może go zwolnić, a gdy waga naruszenia obowiązków pracowniczy jest ciężka – może to zrobić nawet w trybie dyscyplinarnym, czyli bez okresy wypowiedzenia. Innym środkiem są kary porządkowe, które przewiduje art. 108 kodeksu pracy. 
 
Więcej na www.kadry.abc.com.pl