Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 671) wprowadza w ustawie o lasach rozdział dotyczący stosowania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków wynikających z rozporządzeń: nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010, str. 23).

W przypadku rozporządzenia nr 2173/2005 administracyjna kara pieniężna będzie nakładana za przywóz na teren Polski produktów z drewna z terytorium państwa partnerskiego bez zezwolenia FLEGT. Kara ta będzie nakładana w wysokości dwukrotnej wartości celnej produktów sprowadzonych bez właściwego zezwolenia.

W przypadku rozporządzenia nr 995/2010 administracyjna kara pieniężna będzie nakładana na podmioty wprowadzające do obrotu nielegalnie pozyskane drewno lub produkty z drewna. W tym przypadku będzie nakładana kara w wysokości od 20.000 zł do 200.000 zł. Ponadto administracyjna kara pieniężna będzie nakładana na podmioty wprowadzające do obrotu drewno lub produkty z drewna, które nie stosują środków i procedur zapewniających dostęp do informacji wskazanych w ww. rozporządzeniu oraz które nie stosują procedur oceny i ograniczania ryzyka, wskazanych w ww. rozporządzeniu. W tym przypadku będzie nakładana kara w wysokości od 500 zł do 200.000 zł. Kara administracyjna będzie także nakładana na podmioty, które nie utrzymują i nie oceniają regularnie stosowanych przez siebie środków i procedur zapewniających dostęp do informacji wskazanych w ww. rozporządzeniu oraz które nie stosują procedur oceny i ograniczania ryzyka, wskazanych w ww. rozporządzeniu. W tym przypadku będzie nakładana kara w wysokości od 500 zł do 20.000 zł. Wreszcie kara pieniężna będzie nakładana na podmioty, które nie przechowują przez co najmniej 5 lat informacji pozwalających zidentyfikować operatorów lub podmiotów handlowych, które dostarczyły im drewno i produkty z drewna lub którym oni dostarczyli drewno i produkty z drewna oraz na podmioty, które nie przekazują powyższych informacji na wniosek właściwych organów Inspekcji Ochrony Środowiska. W tym przypadku będzie nakładana kara w wysokości od 500 zł do 2000 zł.

Powyżej wskazane kary będą wymierzane w drodze decyzji odpowiednio przez właściwego naczelnika urzędu celnego lub przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i będą stanowić dochód budżetu państwa.

Ustawa przewiduje też możliwość odstąpienia od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej i umorzenia postępowania, jak również wprowadza trzyletni okres przedawnienia karalności odnośnie do możliwości nakładania kar administracyjnych za powyższe naruszenia.

Organem monitorującym oraz nadzorującym podmioty wprowadzające do obrotu drewno i jego produkty będzie Inspekcja Ochrony Środowiska.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 29 maja 2015 r.