Pytanie:
Gmina przesłała do starosty projekt UPUL dla lasów gminnych celem zaopiniowania (przez Nadleśnictwo), a następnie zgodnie z ustawą z 28.09.1991 r. o lasach - dalej u.l. celem zatwierdzenia. Czy starosta powinien w opisanym przypadku sprawdzić czy gmina przeprowadziła na etapie projektu strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko?

Odpowiedź:
Tak.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 22 ust. 2 u.l., starosta zatwierdza UPUL opracowany przez organ gminy.

Artykuł 55 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. wskazuje na okoliczności, kiedy dany dokument poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko nie może zostać przyjęty. Dlatego też starosta powinien dysponować dokumentacją oceny przed zatwierdzeniem przedmiotowego planu.

UPUL podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko jedynie w przypadku, gdy przewidują one realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 2 u.o.o.ś., strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko powinien być poddany w szczególności projekt programu:
- w dziedzinie leśnictwa,
- opracowywany lub przyjmowany przez organ administracji,
- jeżeli wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wszystkie ww. przesłanki muszą być spełnione jednocześnie. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami