Od 1 stycznia 2014 r., czyli od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) obowiązują nowe przepisy dotyczące sposobu rozliczenia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska wyjaśnia, jak obliczyć opłatę produktową dla opakowań za rok 2014.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 tej ustawy obowiązek rozliczania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu dokonywany jest w oparciu o masę opakowań danego rodzaju wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku rozliczeniowym. Natomiast na podstawie art. 20 ust. 3 ww. ustawy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym, poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych liczony jest za ten rok w stosunku do masy wprowadzonych przez przedsiębiorcę do obrotu opakowań w tym roku.

Jeżeli wprowadzający produkty w opakowaniach nie uzyska poziomów wymaganych w roku 2014 r., to zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ma obowiązek naliczyć i wpłacić opłatę produktową. Opłata powinna być naliczana, zgodnie z art. 34 ust. 3 ww. ustawy, w odniesieniu do masy w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu. Ze względu na powiązanie opłaty produktowej z uzyskaniem wymaganych poziomów (opłata jest pochodną nieuzyskanych poziomów odzysku i recyklingu) należy naliczyć ją wg wzorów zamieszczonych w załączniku nr 2 do u.g.o.o.o., podstawiając w nich jako masę opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, odpowiednio masę tych opakowań wprowadzonych odpowiednio w 2013 roku lub w 2014 roku (w zależności od sposobu obliczania poziomów odzysku i recyklingu na podstawie art. 20 ust. 2-3 ww. ustawy).

Z kolei w przypadku obliczania wartości pomocy de minimis związanej ze zwolnieniem na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorców m.in. z poziomów odzysku oraz opłaty produktowej jako masę opakowań wprowadzonych do obrotu przedsiębiorca powinien uwzględnić masę z 2014 roku, ponieważ to w odniesieniu do tej masy opakowań przedsiębiorca zwolniony jest z części ustawowych obowiązków.

(www.mos.gov.pl)