Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Czy skup złomu może przyjmować odpady żeliwne? Czy obowiązujące przepisy zabraniają zbierania tego rodzaju odpadów?

ODPOWIEDŹ:
Szczegółowe zasady gospodarowania odpadami metali, w tym obowiązki posiadacza odpadów prowadzącego punkt zbierania odpadów metali, zostały określone w rozdziale 7 działu VII ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. W u.o. nie zakazano przyjmowania w punktach zbierania odpadów metali „legalnie pozyskanych” odpadów żeliwnych.
W celu umożliwienia określenia pochodzenia odpadów przyjmowanych do punktów zbierania metali, jak również ograniczenia kradzieży, m.in. elementów infrastruktury kolejowej czy drogowej, w tym tzw. żeliwa drogowego w postaci włazów czy wpustów ulicznych, ustawodawca wprowadził jednak pewne ograniczenia i nałożył na prowadzących punkty zbierania odpadów metali określone obowiązki.
Przede wszystkim, zgodnie z art. 102 ust. 1 i 2 u.o., co do zasady posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali, w którym określa się m.in. rodzaj odpadów, rodzaj produktu, z którego powstał odpad, źródło jego pochodzenia, a także imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady. Formularz zawiera również oświadczenie przekazującego odpady, że odpad stanowi jego własność i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz nie pochodzi z kradzieży. Wzór takiego formularza określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. z 2013 r. poz. 1607).
Oświadczenie zawarte w formularzu nie zwalnia posiadacza odpadów prowadzącego punkt zbierania odpadów metali z odpowiedzialności na zasadach określonych w art. 291 i art. 292 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz art. 122 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.), w szczególności gdy skład lub postać odpadów mogą sugerować, że odpady zostały nielegalnie pozyskane, np. gdy są to przekazywane elementy infrastruktury kolejowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej, w tym opalonej lub zmielonej miedzi.
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.