Czy któryś z moich sklepów (bądź wszystkie) podlega przepisomustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) - dalej u.o.p.z.g.?

Odpowiedź:

W opisanym przypadku tylko w sklepie, którego powierzchnia handlowa przekracza 500 m2, pakowanie nabywanych w tym sklepie produktów podlegać będzie obowiązkowi zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu.

Uzasadnienie:

W świetle art. 1 ust. 2 u.o.p.z.g., jeżeli pakowanie produktów odbywa się w jednostkach handlowych, których łączna powierzchnia handlowa nie przekracza 5000 m2, ale jeden ze sklepów ma powierzchnię przekraczającą 500 m2, to obowiązek odzysku i recyklingu będzie dotyczył tylko tych opakowań, które są stosowanych do pakowania nabywanych produktów w jednostce handlowej przekraczającej 500 m2 powierzchni. Natomiast pakowanie produktów w pozostałych jednostkach handlowych nie będzie podlegało przepisom u.o.p. Opakowaniami, które najczęściej występują w jednostkach handlowych to wydawane za darmo torebki do pakowania produktów, opakowania służące do porcjowania w sklepie mięsa czy serów, papier pakowy i tym podobne opakowania.