Od 18 października obowiązują znowelizowane rozporządzenia wykonawcze do ustawy prawo zamówień publicznych, niezbędne do właściwego funkcjonowania elektronicznych postępowań. – Nowelizacji tych rozporządzeń dokonano dopiero 17 października i ogłoszono w Dzienniku Ustaw o godz. 16.08, czyli po zakończeniu dnia pracy przez większość zamawiających – zauważa Tomasz Zalewski, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. - Tymczasem już od następnego dnia, czyli 18 października, muszą być stosowane - dodaje. Chodzi o nowelizacje:

 

Dopuszczone skany

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej przede wszystkim dopuszcza przesyłanie skanów dokumentów papierowych. Nie tylko więc dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, ale i oświadczenia  oryginalnie sporządzone w postaci dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem, będą mogły być składane w formie elektronicznej kopi, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W uzasadnieniu czytamy, że „elektroniczną kopię” uważa się skan. - Oznacza to, że przepisy nie wymuszają już na wykonawcach, by mimo posiadania ważnego dokumentu w formie pisemnej uzyskiwali ponownie ten sam dokument w formie elektronicznej czyli z kwalifikowanym podpisem elektronicznym – tłumaczy Tomasz Zalewski.


Zobacz szkolenie online Elektronizacja zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej progów UE>>

W rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy również doprecyzowano, że odchodzi się od wymogu, aby wszystkie oświadczenia były składane wyłącznie w oryginale. To efekt obowiązującej od 18 października nowelizacji, która zmieniła art. 10a ust. 5 Prawa zamówień publicznych. Obecnie zgodnie z nim, nie wszystkie oświadczenia  muszą być sporządzane, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem. Taki wymóg jest jedynie  do tych, o których mówi art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolity europejski dokument zamówienia. Oznacza to, że nawet w przypadku postępowań, w których komunikacja odbywała się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, możliwe będzie skorzystanie przez zamawiającego z posiadanych oświadczeń lub dokumentów w tradycyjnej formie, o ile są one jeszcze aktualne.

 


 

Koniec ery faksu

W rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej z definicji „środków komunikacji elektronicznej” znika też sformułowania „lub faks”. Z kolei zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań w przypadku odwołania od postępowania wszczętego od 18 października 2018 r. nie trzeba będzie podawać numeru faksu odwołującego i  zamawiającego. W postępowaniach o udzielenie zamówienia lub konkursach, nawet o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, wszczętych od tej daty skuteczne doręczenie kopii odwołania będzie następowało przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a więc z wyłączeniem faksu. Generalnie odwołania będą też składane w formie elektronicznej, choć tam, gdzie to jest konieczne, dopuszczona jest również papierowa.