Protokół z Kioto zobowiązuje kraje sprzedające nadwyżki uprawnień do emisji CO2 do przeznaczania pozyskanych w ten sposób środków na projekty związane z ochroną klimatu. Nowelizacja powinna przyczynić się do wzmocnienia pozycji Polski jako sprzedawcy praw do emisji gazów cieplarnianych i zmaksymalizować obrót tymi prawami.

Służyć temu mają:
- wprowadzenie mechanizmu refinansowania kosztów projektów zrealizowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) środkami z rachunku klimatycznego - a zatem z przychodów ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU);
- uelastycznienie procesu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym, w tym zmniejszenie obciążeń administracyjnych wobec beneficjentów;
- uproszczenie zasad monitorowania projektów oraz raportowania informacji dotyczących wydatkowanych środków i osiągniętych efektów ekologicznych, co przyczyni się do przyspieszenia wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym.

Łączna kwota, jaką Polska zarobiła na sprzedaży jednostek AAU w ramach 10 transakcji to blisko 780 mln zł (195 mln euro).

W roku 2013 planowane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejne nabory projektów w obszarach termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz po raz pierwszy w ramach GIS - energooszczędne oświetlenie ulic oraz transport publiczny przyjazny środowisku. Łączna alokacja wsparcia w postaci dotacji na ww. obszary wsparcia wyniesie ok. 320 mln zł. Ponadto Fundusz planuje udostępnić beneficjentom pożyczki na pokrycie wkładu własnego.