Czy odpad gruzu budowlanego z drobnego remontu, który mieszkaniec przeprowadza na własną rękę, a więc jest to odpad komunalny, należy zaklasyfikować jako odpad z grupy 17, czy odpad rodzaju 20 01 99 (zakładając, że został selektywnie zebrany)?

Biorąc pod uwagę konieczność określenia tego rodzaju odpadów w:
rejestrze działalności regulowanej, w sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
sprawozdaniach kwartalnych przekazywanych gminie przez przedsiębiorcę,
sprawozdaniu, które gmina przekazuje do marszałka województwa i WIOŚ-u, w których musi rozliczyć się zgodnie z art. 3b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g., w zakresie poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo do 31 grudnia 2020 r. (a biorąc pod uwagę projekt rozporządzenia na podstawie delegacji art. 3b ust. 2 u.u.c.p.g., prawdopodobnie co roku z innego poziomu, zwiększanego w kolejnych latach, zaczynając już od 2012 r.).

Czy w rejestrze działalności regulowanej, przy kodach odpadów, które nie są kwalifikowane jako komunalne - np. grupa 17, można dopisać "ex" lub np. "*", z zastrzeżeniem że "dotyczy odpadów odbieranych jako odpady komunalne"?

Odpowiedź:


Selektywnie zebrany odpad gruzu po wykonanym remoncie przez właściciela nieruchomości należy zaklasyfikować w grupie 20, jako odpad komunalny pod kodem 20 01 99.

W rejestrze działalności regulowanej, jaką jest odbiór odpadów komunalnych wpisuje się jedynie odpady grupy 20 i 15. Odpady niebezpieczne wytworzone w gospodarstwie domowym oznacza się kodem z gwiazdką, np. 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) czy 20 01 23* - urządzenia zawierające freony, przy czym można zaznaczyć, że dotyczy to jedynie odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym. W rejestrze, sprawozdaniach sporządzanych przez gminę i przedsiębiorcę nie wykazuje się innych grup odpadów niż grupa 20 i 15. Nie dopisuje się również symbolu "ex" ani w rejestrach, ani sprawozdaniach lub decyzjach wydawanych przez organy administracji.@page_break@

Symbol "ex" przed rodzajem odpadu należy rozumieć jako ograniczenia danego rodzaju odpadu do części całego odpadu poprzez uszczegółowienie jego nazwy, np. ex 20 03 02 należałoby odczytać, że z odpadów z targowisk o kodzie 20 03 02 bierzemy tylko odpady ulegające biodegradacji, kartony i tylko takie odpady możemy przekazać osobom fizycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 z późn. zm.) - dalej r.o.p.o.j.


Uzasadnienie:

Do klasyfikacji odpadów (w znaczeniu przypisania przedmiotów i materiałów będących odpadami do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów) stosuje się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - dalej r.k.o. W grupie 20, mimo iż obejmuje ona odpady zbierane w sposób selektywny, nie ma odpadów opakowaniowych (w grupie 20 musiałyby być klasyfikowane jako papier i tektura, szkło, tworzywo sztuczne, metale), gdyż specyficzną dla nich grupą jest grupa 15 (§ 4 ust. 6 r.k.o.). Zatem, jeżeli od właścicieli nieruchomości są odbierane odpady opakowaniowe zbierane w sposób selektywny, nadaje się im kod z grupy 15 Odpady opakowaniowe, a nie z grupy 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Grupa 20 obejmuje wyłącznie odpady komunalne. Jakie odpady stanowią odpady komunalne wynika z definicji zawartej w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243), zgodnie z którą odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak również odpady pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe (m.in. przedsiębiorcy), o ile łącznie spełniają następujące przesłanki:
nie zawierają odpadów niebezpiecznych,
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (w ramach charakteru brana też jest pod uwagę ilość odpadów).

Jednocześnie odpady niebezpieczne wytworzone poza gospodarstwem domowym, które w przypadku wytworzenia ich przez właściciela nieruchomości w rozumieniu u.u.c.p.g., byłyby odpadem komunalnym, mimo że w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne, odpadami komunalnymi nie są i nie mogą być odbierane przez podmioty świadczące usługę odbioru odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości. Oznacza to, że w przypadku innych niż gospodarstwa domowe źródeł powstawania odpadów odpadami komunalnymi mogą być tylko odpady niezawierające przy kodzie symbolu gwiazdki, który wskazuje, że odpad jest odpadem niebezpiecznym. Na przykład: w przypadku zużytego sprzętu stanowiącego odpady niebezpieczne odpady te muszą być klasyfikowane w grupie 16 Odpady nieujęte w innych grupach, jeśli odpad ten nie został wytworzony w gospodarstwie domowym.

Symbol "ex" oznacza, iż rodzaj odpadu z katalogu odpadów został ograniczony do części z całego rodzaju odpadów poprzez uszczegółowienie nazwy jego rodzaju (pochodzi on "z czegoś"). Symbol ten bywa używany w niektórych rozporządzeniach, np. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) - dalej r.o.u.o.i., oraz r.o.p.o.j. Na przykład: rodzaj odpadu oznaczony kodem "ex 10 01 01 żużle" oznacza, że "z odpadu o kodzie 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) do określonego wykorzystania bierzemy tylko żużle" i wytwórca popiołów i żużli może przekazać osobom fizycznym jedynie żużle. Z kolei ex 02 04 01 oznacza, że z odpadu 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków bierzemy tylko Stałe osady z oczyszczania i mycia buraków i te przeznaczamy do odzysku poza instalacjami i urządzeniami w celu wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach r.o.u.o.i.