Za ustawą głosowało 434 posłów, przeciw był 1, a 8 się wstrzymało. Nowela wdraża przepisy Unii Europejskiej w ramach zwiększenia odporności instytucji finansowych m.in. w zakresie przymusowej restrukturyzacji banków.

Posłowie, zgodnie z rekomendacją Komisji Finansów Publicznych, odrzucili poprawki m.in. Koalicji Obywatelskiej, która chciała wykreślenia przepisów dotyczących biegłych rewidentów.

Celem noweli jest m.in. dostosowanie do polskich przepisów prawa unijnego, w tym dyrektywy BRRD2, która wprowadza zmodyfikowane rozwiązania w odniesieniu do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL). Ma to służyć wzmocnieniu zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji.

 

Chodzi o to, aby banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych. Dzięki temu w trakcie procedury przymusowej restrukturyzacji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu instytucje te będą mogły kontynuować wykonywanie swoich najważniejszych funkcji bez narażania na ryzyko zaangażowania środków finansowych podatników lub stabilności finansowej.

W noweli uregulowano też przepisy mające ochronić inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku, które mogą - po spełnieniu zdefiniowanych przez unijne prawo warunków oraz wydaniu stosownej decyzji przez uprawniony organ - podlegać umorzeniu lub konwersji długu.

Nowela precyzuje także przepisy dotyczące opracowywanych przez BFG planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji. Obecne przepisy nie uwzględniają m.in. sytuacji dużych grup transgranicznych.

Nowe przepisy rozszerzają o BFG katalog podmiotów przyjmujących zabezpieczenia finansowe od niektórych podmiotów rynku finansowego, a także wprowadzają możliwość zabezpieczenia finansowego BFG na umowach o kredyt konsumencki. W przypadku wystąpienia kryzysu systemowego, BFG będzie mógł wydać decyzję o zastosowaniu rządowych instrumentów stabilizacji finansowej po uzyskaniu zgody ministra finansów, opinii Narodowego Banku Polskiego i prezesa Komisji Nadzoru Finansowego.

Nowela reguluje też kwestie następstw podatkowych sukcesji uniwersalnej banków lub kasy w razie przejęcia ich przez inny bank lub kasę. Określa ponadto sposób i tryb wyboru banku w charakterze syndyka w postępowaniu upadłościowym innego banku.

(PAP) ms/ aop/ pad/