Ścieki technologiczne będą podczyszczane do niezbędnego poziomu jakości w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem (w zakresie zawiesiny i substancji ropopochodnych). Po podczyszczeniu strumień ścieków technologicznych będzie łączył się ze ściekami bytowymi podczyszczonymi w osadniku gnilnym i razem będą podlegały doczyszczeniu w ziemi, rozprowadzone systemem rur drenażowych na dużej powierzchni o korzystnych parametrach przepuszczalności. Teren, na którym nastąpi wprowadzanie ścieków lokalizuje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (bez ustanowionego obszaru ochronnego) i przy głębokim zaleganiu zwierciadła poziomu użytkowego. Łączna ilość ścieków wyniesie nie więcej jak 0,5 m3/dobę.

Odpowiedź:

Trudno jednoznacznie wypowiedzieć się w tej kwestii, gdyż o tym jak powinien postąpić właściwy organ powinna zadecydować ocena całego zgromadzonego materiału dowodowego dla wydania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) – dalej pr. wod. Tym niemniej ocenia się wstępnie, iż ze względu na przyjęte w zakładzie rozwiązanie w zakresie odprowadzania opisywanych rodzajów ścieków, analizowany przypadek należy rozpatrywać jako dotyczący wprowadzania do ziemi mieszaniny tworzącej ściek przemysłowy zdefiniowany w art. 9 ust. 1 pkt 17 pr. wod. W związku z tym istotne będą tu przepisy § 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) - dalej r.w.ś.w.z. Zezwalają one na wprowadzanie do ziemi ściśle określonych rodzajów ścieków, które zostały wymienione w ust. 1 § 11 r.w.ś.w.z., jednakże przy założeniu, że ścieki te będą odprowadzane oddzielnymi wylotami i spełnią wszystkie wymagania środowiskowe określone w tej regulacji.

Natomiast w przypadku połączenia określonych rodzajów ścieków, na uwadze można mieć zasadę wynikającą z § 11 ust. 3 r.w.ś.w.z. Dopuszcza ona, w przypadku szczególnych uwarunkowań lokalizacyjnych oraz braku możliwości zastosowania innego rozwiązania technicznego, wprowadzenie do ziemi ścieków innych albo ścieków przemysłowych będących mieszaniną rodzajów ścieków wskazanych w tym przepisie, które jeszcze przed zmieszaniem powinny spełniać warunki określone w § 11 ust. 3 pkt 1-6 r.w.ś.w.z. Należy zauważyć, że wśród ścieków mogących wchodzić w skład tej mieszaniny nie wymieniono ścieków technologicznych pochodzących z procesów opisanych w pytaniu. Wydaje się zatem, że rozważane rozwiązanie należałoby zweryfikować z punktu widzenia powyższych uwarunkowań formalno-prawnych.

Odnośnie zaś lokalizacji terenu wskazanego w pytaniu w granicy GZWP należałoby wyjaśnić, czy dla tego zbiornika opracowana została dokumentacja hydrogeologiczna. W tego typu dokumentacji podawane są bowiem takie czynniki, które mogą być istotne przy dokonywaniu oceny rozważanego rodzaju szczególnego korzystania z wód. Przykładowo są to: granice zbiornika oraz proponowane granice obszaru ochronnego, oszacowane zasoby wód podziemnych oraz ocenę ich jakości, określenie potencjalnego zagrożenia wód podziemnych, m.in. na podstawie litologii i miąższości utworów pokrywających zbiornik i strefy zasilania oraz oszacowanie czasu migracji zanieczyszczeń, charakterystyka przestrzennego zagospodarowania proponowanego obszaru ochronnego oraz wskazania, co do zakresu nakazów i ograniczeń w użytkowaniu terenów wchodzących w zasięg tego obszaru.