Instalacja kolektorów słonecznych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków czy modernizacja ogrzewania, a nawet usuniecie eternitu z dachu będzie łatwiejsze. Są to inwestycje, które częściowo będą mogły zostać sfinansowane przez gminy czy powiaty. Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo ochrony środowiska z takiej pomocy samorządów będą mogli skorzystać mieszkańcy gmin, a także przedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe. Przepisy, które umożliwią gminom i powiatom udzielanie dotacji na takie cele zaczną obowiązywać już 21 grudnia 2010 roku. Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska przychodami gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej były środki z tytułu opłat i kar, które w 20% zasilały gminne fundusze, a w 10% zasilały powiatowe fundusze. Po likwidacji tych funduszy środki te w takich samych proporcjach stanowią dochody budżetów odpowiednio gmin i powiatów. Jednak samorządy nie mają możliwości prawnych, by te pieniądze przeznaczyć na dotacje dla mieszkańców na ekologiczne inwestycje. Zmiana prawa to umożliwi. W dodatku do noweli wprowadzono zapis, który umożliwi wykorzystanie na cele ekologiczne nie tylko tych środków, które wpłyną do samorządów po wejściu w życie nowej ustawy. Na takie cele będą mogły być przeznaczone również środki z opłat i kar, które stanowią dochód budżetów powiatów i budżetów gmin, a zostały uzyskane od 1 stycznia 2010 r. Oznacza to, że wszystkie środki, jakie od początku 2010 roku wpłynęły do gmin i powiatów z tytułu opłat i kar środowiskowych, będą mogły być w ten sposób spożytkowane. Obecnie osoby fizyczne mogą co prawda skorzystać z pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale tylko w przypadku montażu kolektorów słonecznych. Fundusz pokrywa 30% wydatków na taki cel.

Źródło: Gazeta Prawna, 10 grudnia 2010 r.