RPO wskazuje, że podstawą prowadzenia przez Rzecznika sprawy dotyczącej budzącej kontrowersje zwiększonej wycinki w Puszczy Białowieskiej jest fakt, iż środowisko naturalne jest wspólnym dobrem całego społeczeństwa, a jego skuteczna ochrona jest możliwa tylko przy zapewnieniu społeczeństwu realnego wpływu na wydawanie rozstrzygnięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

W ocenie Rzecznika, Minister Środowiska, decydując poprzez zatwierdzenie stosownego aneksu do planu urządzenia lasu o kilkukrotnym powiększeniu rozmiaru pozyskania drewna z Puszczy, nie wziął pod uwagę krytycznych opinii ekspertów i organizacji społecznych wskazujących na groźbę nieodwracalnych i szkodliwych skutków tej wycinki.

RPO wskazuje, że procedowanie przez organy publiczne w takich sprawach musi zapewniać społeczeństwu nie tylko możliwość przedstawienia swojego stanowiska, ale również poddania słuszności rozstrzygnięć ocenie niezależnego sądu. Rzecznik argumentuje, ze powyższe wynika ze szczególnej pozycji ochrony środowiska w katalogu konstytucyjnych wartości oraz norm prawa międzynarodowego.

Czytaj: RPO ma wątpliwości co do działań służb wobec protestujących w Puszczy Białowieskiej >>>

Rzecznik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydaną w takich okolicznościach decyzję Ministra Środowiska, domagając się jej uchylenia i ponownego zbadania sprawy w postępowaniu administracyjnym, które nakazuje wszechstronne rozpatrzenie sprawy, z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywateli. W postępowaniu przed WSA, Rzecznika Praw Obywatelskich poparły organizacje ekologiczne.

WSA odrzucił skargę Rzecznika
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił merytorycznego rozpoznania skargi i ją odrzucił. W ocenie WSA, zatwierdzenie planów zwiększenia wycinki jest rozstrzygnięciem o sposobie zarządzania mieniem Skarbu Państwa i tym samym nie podlega kontroli sądu administracyjnego, który może badać legalność wyłącznie tych aktów, które wywierają skutki „na zewnątrz” administracji.

Skarga kasacyjna do NSA
W odpowiedzi na postanowienie WSA, Rzecznik złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rzecznik argumentował, iż pogląd o tym, że zatwierdzenie planu urządzenia lasu dotyczy wyłącznie zarządu mieniem Skarbu Państwa jest nie do pogodzenia z obowiązującym prawem.

Puszcza Białowieska: wycinka drzew trwa mimo wezwania do natychmiastowego zaprzestania >>>

RPO wskazuje, że "plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem służącym realizacji tego, co ustawa o lasach określa jako trwale zrównoważoną gospodarkę leśną. Ta ostatnia zaś, uwzględniać ma przede wszystkim cele związane z ochroną środowiska, a dopiero w dalszej kolejności produkcji drewna. Sprawa zatwierdzenia planu urządzenia lasu jest zatem przede wszystkim sprawą z zakresu ochrony środowiska. To natomiast powoduje, że zastosowanie powinny znaleźć wszystkie gwarancje, jakie prawo (w szczególności międzynarodowe) przyznaje społeczeństwu i jego przedstawicielom" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie RPO.

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów