Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podkreśla, że pierwszych kilkanaście miesięcy działalności Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców potwierdza zasadność powołania tego urzędu. Z roboczych informacji uzyskanych przez Ministerstwo wynika, że przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) zwracają się do niego z wieloma istotnymi problemami, których rozwiązanie wykracza niekiedy poza obecny stan kompetencji Rzecznika. W praktyce funkcjonowania zidentyfikowano trudności natury organizacyjnej, które utrudniają sprawną i efektywną działalność Rzecznika.

Dlatego w projekcie nowelizacji ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców i niektórych innych ustaw, zaproponowano zmiany, które poszerzają katalog kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (Rzecznika), a jednocześnie doprecyzowują przepisy, które mogą budzić potencjalne wątpliwości. Wśród nowych uprawnień Rzecznika znaleźć się mają m.in.:

  • organizowanie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej,
  • uzyskiwanie dostępu do akt spraw będących w toku, a także
  • możliwość brania udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem, że jego stroną jest przedsiębiorca z sektora małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).

Ministerstwo zapewnia, że zmiany będą miału pozytywny wpływ na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców poprzez zapewnienie efektywnej ochrony ich praw i interesów, realizowanej przez Rzecznika MŚP.

Czytaj też: Moc ochronna interpretacji podatkowych to mit >