Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Jak deklaruje KPRM, nowelizacja przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych, eliminuje nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami, a także zapewnia większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej. Ponadto przepisy projektu doprecyzowują obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy kategoryzuje tak zwane poważne naruszenia obowiązków i warunków przewozu drogowego. W ocenie autorów projektu, pozwoli to na zautomatyzowanie wymiany informacji o naruszeniach przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Nowelizacja zakłada, że naruszenia („poważne naruszenie”, „bardzo poważne naruszenie” lub „najpoważniejsze naruszenie”) mogą być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale także przez kierowcę. Jak informuje KPRM, "wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń".

Nowelizacja zakłada, że w przypadku wykonywania transportu intermodalnego, wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację (w deklaracji będzie musiał prawidłowo określić masę kontenera lub nadwozia wymiennego). Natomiast przewoźnik drogowy będzie musiał okazać deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli.

Projekt zakłada, że nowe prawo ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw RP.