Rtęć - wyraź swoją opinię na temat wdrażania przez UE konwencji z Minamaty

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje internetowe na temat kwestii związanych z ratyfikacją i wdrożeniem przez UE Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci. Konwencja została podpisana w październiku 2013 r. Było to pierwsze od dziesięciu lat porozumienie międzynarodowe w dziedzinie środowiska.

Rtęć jest bardzo toksycznym pierwiastkiem stosowanym w przemyśle, np. w procesach chloroalkalicznych i przemyśle tworzyw sztucznych oraz w produktach, takich jak termometry, amalgamat dentystyczny, baterie i żarówki. Rtęć jest uwalniana do środowiska w sposób niezamierzony poprzez spalanie paliw kopalnych (zwłaszcza przez elektrownie węglowe). Obecnie około połowa rtęci uwalnianej do atmosfery pochodzi z działalności człowieka.

W Unii obowiązuje już kompleksowy zbiór przepisów dotyczących rtęci, które regulują handel rtęcią oraz kwestie związane z produktami zawierającymi rtęć, odpadami, jakością wody, emisjami do atmosfery oraz uwalnianiem rtęci do wody i gleby.

UE podpisała konwencję z Minamaty i zamierza stać się jej stroną. Konwencja z Minamaty w dużej mierze zawiera co prawda środki podobne do obowiązujących przepisów UE lub identyczne z tymi przepisami, jednak konieczne będzie wprowadzenie pewnych dodatkowych przepisów. Niektóre elementy prawodawstwa UE muszą zostać odpowiednio zmienione.

Konsultacje potrwają do dnia 14 listopada 2014 r.

Konsultacje, a także informacje ogólne i dokumentację można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Środowiska:

www.ec.europa.eu/environment/consultations/mercury_en.htm

www.ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/index_en.htm

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.europa.eu, stan z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r.