Czy do projektu budowlanego rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub rozbudowy budynku usługowego należy dołączyć charakterystykę energetyczną zgodną z metodologią, o której mowa w znowelizowanym rozporządzeniu dotyczącym szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego?
Czy taką charakterystykę należy dołączyć tylko wówczas, gdy ta rozbudowa stanowiła będzie odrębną całość użytkową (np. piekarnia, dodatkowe mieszkanie itp.)?
Do wniosku o pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego konieczne jest załączenie projektu architektoniczno - budowlanego. Zgodnie z brzmieniem § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) projekt architektoniczno - budowlany powinien określać charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku.
Okoliczność, czy rozbudowa będzie stanowiła odrębną całość techniczno - użytkową, czy nie pozostaje bez wpływu na obowiązek opracowania projektu architektoniczno - budowlanego, który z kolei powinien określać charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego.

Złożenie przez inwestora wniosku o pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego po dniu 1 stycznia 2009 r. oznacza, że postępowanie administracyjne, którego celem jest wydanie odpowiedniej decyzji administracyjnej udzielającej albo odmawiającej udzielenia pozwolenia na rozbudowę będzie prowadzone w oparciu o przepisy obowiązujące w dacie wszczęcia postępowania.

Rozbudowa obiektu budowlanego podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę. Do wniosku o wydanie pozwolenia na rozbudowę konieczne jest załączenie projektu architektoniczno - budowlanego. Projekt ten - zgodnie z treścią znowelizowanego § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) powinien określać: charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej określającą w zależności od potrzeb:
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego,
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Wyjątkowo, z obowiązku ustalenia charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego na etapie opracowywania projektu architektoniczno - budowlanego zwolnione są obiekty budowlane o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. Oznacza to, że o tym, czy obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego na etapie opracowywania projektu decyduje nie to, czy rozbudowywana część budynku będzie stanowiła całość techniczno - użytkową, a to, czy rozbudowywany budynek wielorodzinny podlega zwolnieniu z tego obowiązku na mocy § 11 ust. 2 pkt 9 ww. rozporządzenia.

Szanse:

Zgodnie brzmieniem z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) inwestor jest obowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Jeśli jednak świadectwo zostało opracowane wcześniej, np. na etapie opracowywania projektu architektoniczno - budowlanego, a w toku wykonywanych robót budowlanych nie została zmieniona technologia i materiały w takim stopniu, który mógłby uczynić świadectwo nieaktualnym, to nie ma przeszkód, aby do wniosku o pozwolenie na użytkowanie albo zawiadomienie o zakończeniu budowy zostało dołączone już istniejące świadectwo charakterystyki energetycznej.