Propozycja zawarta w nowelizacji określa m.in. specjalną procedurę zgłoszenia budowy drogi rowerowej oraz wyznaczenia szlaku turystycznego rowerowego i pieszego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedsięwzięcie takie będzie wymagać zgłoszenia dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz dołączenia odpowiednich dokumentów. W przypadku budowy drogi dla rowerów oraz wytyczenia szlaku turystycznego rowerowego i pieszego na wałach przeciwpowodziowych będzie wymagane odpowiednie zgłoszenie do marszałka województwa i dołączenie wymaganych dokumentów.

Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym nad projektem pracowali posłowie w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

W przyjętym sprawozdaniu proponują poprawki dotyczące m.in. rozszerzenia kategorii robót budowlanych o przebudowę drogi rowerowej. Ponadto komisja zaproponowała wydłużenie terminu wejścia w życie ustawy do 30 dni od jej ogłoszenia. W związku ze zgłoszonymi podczas drugiego czytania poprawkami, projekt został skierowany ponownie do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

(sejm.gov.pl)