Pytanie:
Inwestor przystąpił do budowy budynku na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W trybie jakich przepisów organ nadzoru powinien prowadzić postępowanie administracyjne?

 

Odpowiedź:
W aktualnym stanie prawnym, roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, która nie jest ostateczna. Wynika to z brzmienia art. 28 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud., w którym w wyniku nowelizacji został usunięty wymóg ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor podejmując roboty budowlane na podstawie decyzji nieostatecznej działa na własne ryzyko, gdyż istnieje możliwość wyeliminowania tej decyzji z obrotu prawnego, czego powinien mieć on świadomość. Jednakże w takim przypadku nie można mówić o naruszeniu prawa budowlanego w rozumieniu art. 48 pr. bud., czyli inwestor nie może być traktowany tak jakby pozwolenia na budowę nie miał w ogóle. Jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę organu pierwszej instancji zostanie uchylona po rozpoczęciu robót budowlanych, postępowanie w trybie art. 50 – 51 pr. bud. w organie nadzoru budowlanego czy też ewentualne zezwolenie na kontynuację robót budowlanych, zależeć będzie zarówno od przyczyn uchylenia decyzji, jak też od stopnia zaawansowania tych robót.