Resort środowiska wskazuje, że zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce, w tym poprawa jakości wód odbywa się poprzez dokumenty planistyczne, którymi są: aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) i aktualizacja programu wodno-środkowego kraju (aPWŚK).

Przyjęte przez Radę Ministrów aPGW zawierają m.in. zaktualizowaną listę inwestycji mogących oddziaływać negatywnie na stan wód w Polsce oraz cele środowiskowe dla części wód i obszarów chronionych, które powinniśmy osiągnąć.

Ministerstwo Środowiska wskazuje, że przyjęcie aPGW pozwoli na uruchomienie środków finansowych przewidzianych dla Polski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności UE na lata 2014-2020, które obejmują m.in. realizację działań związanych z gospodarką wodną/wodno-ściekową. Dokumenty te mają również znaczenie dla realizacji projektów związanych z gospodarką wodną oraz żeglugą śródlądową.

Koszt realizacji działań służących utrzymaniu dobrego stanu wód lub poprawie stanu wód, zaplanowanych do realizacji w okresie od 2016 r. do 2021 r. w aPWŚK, oszacowano na ok. 27 mld zł. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów