W styczniu Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rozwoju o ocenę rozwiązań prawnych wprowadzanych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1893). Zgodnie z nowymi przepisami - od 19 maja 2016 r. - przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres podlega wpisowi do CEIDG. Do wniosku o wpis nie musi jednak dołączać dokumentu potwierdzającego jego prawa do nieruchomości. Przedsiębiorca powinien przedstawić organowi ewidencyjnemu taki dokument, ale tylko na wezwanie. W przeciwnym razie zostanie wykreślony z CEIDG.

 
Wątpliwości budzi to, czy nowe regulacje będą skutecznie przeciwdziałać przypadkom bezprawnej rejestracji działalności gospodarczej. Jak wskazał Rzecznik, w nowych przepisach nie przewidziano konieczności wykazania się tytułem prawnym do lokalu na etapie rejestracji działalności gospodarczej. Oznacza to, iż fakt posiadania tego tytułu będzie podlegał weryfikacji dopiero w sytuacji, gdy poszkodowany zorientuje się, że jego adres został wykorzystany do zarejestrowania działalności gospodarczej.
W odpowiedzi Minister Rozwoju stwierdził, że weryfikacja na etapie wpisu do CEIDG znacznie wydłużyłaby proces otwierania działalności gospodarczej. Resort dostrzega jednak wagę  problemu i zapewnił, że oprócz ciągłego przypominania o obowiązku zamieszczania w CEIDG danych zgodnych z rzeczywistym stanem, sprawdzi możliwość wprowadzenia przepisu sankcyjnego za wskazanie niezgodnych danych adresowych ze stanem prawnym lub faktycznym.
Minister rozważy też stworzenie systemu wymiany informacji między CEIDG a organami gmin. To pozwoliłoby na wstępną weryfikację posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do nieruchomości, np. w oparciu o dane gmin dotyczące podatku od nieruchomości, na których wykonywana jest działalność gospodarcza.