1. Pojedynczy punkt kontaktowy
Minister gospodarki prowadzi pojedynczy punkt kontaktowy przy użyciu systemu teleinformatycznego i jest administratorem danych jego użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zadaniem takiego punktu jest umożliwienie zainteresowanym załatwienie określonych spraw oraz dostęp do informacji (art. 22a ust. 1 i 2 u.s.d.g.). Nowelizacja wprowadza też zapis wskazujący, co jest rolą pojedynczego punktu kontaktowego.
Od 19 maja 2016 r. punkt kontaktowy umożliwi złożenie drogą elektroniczną do właściwych organów wniosków, w tym wniosków o wpis do CEIDG, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej oraz uznania kwalifikacji zawodowych.
 
2. Wpis do CEIDG
W art. 25 ust. 1 u.s.d.g. wymieniono dane, które podlegają wpisowi do CEIDG. Nowelizacja poszerza ten katalog o kilka innych informacji, tj.:
• dane przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane,
• informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów,
• informację o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym,
• informacja o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile informacja ta została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG.
Za integralną część wniosku o wpis do CEIDG uważa się żądanie wpisu (zgłoszenia) w zakresie REGON, NIP oraz płatnika składek ZUS lub KRUS (art. 25 ust. 5 u.s.d.g.). Nowelizacja i w tym przypadku poszerza ten katalog o kilka informacji.
 
Od dnia 19 maja 2016 r. integralną częścią wniosku będzie także żądanie przyjęcia:
- zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na PIT,
- zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu jego opłacania w ten sposób,
- zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji przychodów, a także zawiadomienia o rozwiązaniu tych umów,
- w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek, wyłącznie na własne ubezpieczenia:
a) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
b) zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
c) zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach,
d) zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń.
Integralną częścią wniosku jest też żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania PIT albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania. Przed zmianą chodziło o przyjęcie oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania PIT albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Wnioski o wpis do CEIDG uwzględniają zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG i innych rejestrów urzędowych (art. 24 ust. 2a u.s.d.g.).
Jak wiadomo, poza formularzem elektronicznym, przedsiębiorca może złożyć wniosek (zgodny z obowiązującym formularzem) także w wybranym urzędzie gminy. Wniosek można przesłać listem poleconym albo złożyć go w tym urzędzie. Nowelizacja nie przewiduje, jak było dotąd, konieczności złożenia wniosku osobiście. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany w urzędzie, organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.
Ponadto, wniosek niepoprawny to m.in. taki, który nie zawiera wymienionych wyżej danych określonych w art. 25 ust. 1 u.s.d.g. (nowelizacja nie przewiduje danych określonych w ust. 5 art. 25 u.s.d.g.), a także, co wynika z nowelizacji, złożony przez osobę nieuprawnioną.
 
Uwaga!
Nowelizacja wprowadza nowy przepis, zgodnie z którym osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG wraz z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.
(...)