Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska. Wydanie rozporządzenia umożliwi udzielanie regionalnej pomocy publicznej na ochronę środowiska ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2014 r.

Obowiązujące dotychczas rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.) utraci moc z dniem 31 grudnia 2013 r.


Projekt rozporządzenia w znacznej mierze powiela regulację rozporządzenia dotychczas obowiązującego, wprowadzając do niej przede wszystkim zmiany o charakterze redakcyjnym. W taki sam sposób określone zostały cele inwestycji objętych programem pomocowym w zakresie regionalnej pomocy publicznej, sektory w których nie stosuje się do udzielania pomocy przepisów rozporządzenia, rodzaje inwestycji, które uznać należy za "nowe inwestycje", katalog inwestycji, które mogą być wspierane w ramach pomocy, intensywność pomocy udzielanej na realizację inwestycji, udział środków własnych przedsiębiorcy w pokryciu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz zasady wspierania dużych projektów inwestycyjnych.
 

Wprowadzone zmiany obejmują m.in. katalog form udzielania pomocy (zgodnie z projektem katalog ten obejmie dotacje, w tym dopłaty do oprocentowanych kredytów bankowych, oprocentowane pożyczki oraz częściowe umorzenia oprocentowanych pożyczek), katalog kosztów stanowiących koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą (m.in. koszty poniesione na prace przedrealizacyjne zmienione zostały na koszty projektu budowlanego i wykonawczego). Zmianie redakcyjnej poddany został przepis dotyczący zasad kumulacji pomocy. Zgodnie z projektem, pomoc udzielona zgodnie z rozporządzeniem podlegać będzie sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną oraz pomocą de minimis, udzielaną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, bez względu na formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu UE.