Prace nad reformą gospodarki wodnej nabierają tempa. W Warszawie, na zaproszenie ministra Macieja H. Grabowskiego, spotkało się ponad 250 osób, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów, gdzie dyskutowano o projekcie nowego prawa wodnego i reformie gospodarki wodnej.

Uporządkowanie administrowania i zarządzania gospodarką wodną, stworzenie spójnego systemu finansowego pozwalającego na utrzymanie i rozwój infrastruktury wodnej opartego na opłatach środowiskowych, realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami - to najważniejsze tematy konferencji rozpoczynającej szerokie konsultacje reformy gospodarki wodnej.

Ważne zmiany dotkną przepisów dotyczących melioracji szczegółowych. W nowych ramach prawnych melioracja szczegółowa zostanie zadaniem własnym gmin. Pieniądze na ten cel gmina pozyska poprzez zastąpienie dotychczasowych składek na rzecz spółek wodnych opłatą uiszczaną przez właścicieli gruntów, którzy odnoszą korzyści z urządzeń melioracji wodnych, wprost do budżetu gminy. Do końca 2020 r. gminy dodatkowo otrzymają dotację podmiotową z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych.

Kolejne spotkanie, na którym kontynuowana będzie dyskusja nad nowym prawem wodnym, odbędzie się 20 listopada we Wrocławiu.

(www.mos.gov.pl)