Zbiorcze zestawienie danych funkcjonuje w polskim prawie od 10 lat. Przekazują je podmioty prowadzące ewidencję odpadów, m.in. zakłady produkcyjne, urzędy oraz przedsiębiorstwa zajmujące się ich odbieraniem, zbieraniem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Sprawozdanie to zawiera informacje o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Obowiązek ten dotyczy także wytwórców komunalnych osadów ściekowych, czyli np. oczyszczalni ścieków (wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest zobowiązany przedstawić na formularzu zbiorcze zestawienie danych, wyodrębnione dla wytwórcy komunalnych osadów ściekowych).

Od tej zasady są jednak odstępstwa, m.in. w przypadku wytwórców odpadów komunalnych. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw jest również zwolnionych z obowiązku przekazywania sprawozdań, np. w przypadku wytwarzania niewielkich ilości zużytych tonerów do drukarek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, olejów silnikowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów).

Przypominamy, że zbiorcze zestawienia danych za poprzedni rok kalendarzowy należy przekazać marszałkowi województwa do 15 marca.

Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).

Wzór sprawozdania: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674).

Źródło: mos.gov.pl