Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Czy raport o oddziaływaniu na środowisko musi zawierać szczegóły dotyczące np. lokalizacji emitorów, czy wystarczą założenia, w których opisano technologie oraz miejsca odprowadzania zanieczyszczeń (mogą zmienić się na etapie projektu budowlanego)?

ODPOWIEDŹ:
Raport nie musi zawierać szczegółów (w tym dokładnej lokalizacji emitorów). Powinien on być jednak na tyle precyzyjny, by na jego podstawie możliwe było określenie warunków realizacji i charakterystyki przedsięwzięcia. Technologie oraz miejsca odprowadzania zanieczyszczeń nie mogą zmienić się na etapie projektu budowlanego; w przypadku ich zmiany konieczne byłoby przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie wydawania pozwolenia na budowę albo uzyskanie nowej decyzji lub zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

UZASADNIENIE:
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje określone w art. 66 (i ewentualnie w art. 67) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś. Przepisy nie wprowadzają wymogów dotyczących szczegółowości informacji, które powinny zostać zawarte w raporcie. Uznaje się, że stopień szczegółowości informacji powinien być dostosowany do specyfiki przedsięwzięcia (por.: B. Czajka-Marchlewicz, Zakres i wymagania dotyczące raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, komentarz praktyczny, ABC nr 119495, LEX; wyrok WSA z dnia 20 grudnia 2005 r., IV SA/Wa 1745/05, LEX nr 189799).
Tym niemniej należy mieć na uwadze, że organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach może, na każdym etapie postępowania, wezwać inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie, jeżeli są one niewystarczające do wydania decyzji - na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).
Należy też podkreślić, że charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiący jej integralną część), podobnie jak warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji środowiskowej nie mogą zmienić się na etapie projektu budowlanego (por. art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 86 u.o.o.ś.). W przypadku gdy na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe dokładne określenie wszystkich informacji dotyczących przedsięwzięcia bądź gdy z innych powodów projekt budowlany różni się od decyzji środowiskowej, na etapie pozwolenia na budowę powinna zostać przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania na środowisko (por.: art. 82 ust. 2 pkt 1 i art. 88 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś.).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.