Ze skarg, które docierają do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że sprzedawcy energii elektrycznej proponują wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom mieszkaniowym wzrost cen energii elektrycznej o 300-400 proc. od przyszłego roku. Chodzi o podwyżkę cen prądu wykorzystywanego na potrzeby nieruchomości wspólnej, której skutki dotkliwie odczują wszyscy właściciele i użytkownicy lokali.
W związku z tym wspólnoty i spółdzielnie apelują do Premiera o pilne podjęcie działań legislacyjnych zabezpieczających ich przed wysokimi podwyżkami cen prądu.

 

 

Preferencyjne taryfy za prąd dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Przedstawiciele spółdzielni i wspólnot wskazują, że nie obowiązuje ich taryfa ochronna (jak w przypadku gazu), co powoduje, że sprzedawcy energii elektrycznej dla rozliczenia energii dostarczanej do części wspólnych nieruchomości stosują taryfy, które zdecydowanie odbiegają cenowo od taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i stosowanych dla odbiorców indywidualnych (użytkowników lokali mieszkalnych).

Czytaj też: Dodatek dla ogrzewających domy gazem, olejem i peletem - rząd przyjął założenia

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe uważają, że jedynie pośredniczą pomiędzy użytkownikami lokali a sprzedawcą energii elektrycznej w zakresie rozliczenia kosztów zużycia tej energii w częściach wspólnych, a koszty te w istocie pokrywają w całości użytkownicy lokali mieszkalnych.

Zdaniem RPO uzasadniony wydaje się postulat, żeby ewentualnymi rekompensatami czy taryfami ochronnymi objąć również wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Rozwiązanie to pozwoliłoby uchronić użytkowników lokali mieszkalnych przed drastycznymi podwyżkami energii elektrycznej i wynikającymi z nich negatywnymi konsekwencjami (m.in. zaległości w regulowaniu opłat za mieszkanie, utrata płynności finansowej wspólnoty I spółdzielni, odcięcie dopływu energii do nieruchomości wobec nieregulowania zobowiązań wobec sprzedawcy energii etc.).

W związku z tym Biuro RPO prosi URE o stanowisko – czy stosowanie przez sprzedawców energii podwyższonych stawek i opłat za prąd dla nieruchomości wspólnej w rozliczeniu ze wspólnotami i spółdzielniami jest zasadne.

 

Czy i jak właściciele mieszkań będą chronieni przed podwyżkami?

W piśmie do resortu klimatu RPO zwraca uwagę, że z doniesień medialnych wynika, że rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Celem tej regulacji jest zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii.

W wypowiedziach Minister Klimatu zaś pojawia się informacja, że rozważany jest również mechanizm mrożenia cen energii, czy także inny sposób przeliczania taryfy. Dlatego Biuro RPO prosi Ministerstwo Klimatu i Środowiska o informację czy wdrożone zostały prace zmierzające do zapewnienia ochrony użytkowników lokali mieszkalnych przed zapowiadanymi przez przedsiębiorstwa energetyczne podwyżkami energii elektrycznej. W zainteresowaniu Rzecznika jest również to, czy projektowane przepisy uwzględniają rozwiązania, o jakie apelują wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, ewentualnie czy przygotowywane są inne mechanizmy chroniące użytkowników mieszkań przed podwyżkami cen prądu.