Podstawę prawną, regulującą min. działalność obejmującą sprawy budowy, stanowi ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, z późn. zm.). W procesie budowlanym pojawiają się dla zarządzających inwestycją problemy, które trudno przewidzieć na etapie planowania. Czy, np. możliwe jest wydanie pozwolenia na budowę współmałżonkowi w przypadku gdy decyzja o warunkach zabudowy wydana jest na jednego z małżonków?

Jakie warunki trzeba spełnić dla wydania pozwolenia na budowę? Wniosek o pozwolenie na budowę składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty lub wojewody). Do wniosku należy dołączyć określone dokumenty, tj.:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem,  o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b)przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów
morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

Przeniesienie pozwolenia na budowę z jednego podmiotu na drugi?


Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy prawo budowlane, osobą ubiegająca się  o pozwolenie na budowę musi być ten sam podmiot, który jest adresatem decyzji o warunkach zabudowy. Warunkiem wydania pozwolenia jest tożsamość podmiotowa zarówno w decyzji o warunkach zabudowy jak i w decyzji o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, iż jedynie podmiot, na którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy może ubiegać się o wydanie pozwolenia na budowę. W związku powyższym, w przypadku posiadania decyzji o warunkach zabudowy przez jednego z małżonków, decyzja o pozwoleniu na budowę może być wydana jedynie na niego.  Ponadto wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wystarczy jak złoży jedno z współmałżonków. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie z dnia 23 stycznia 2007 r. sygn. akt VII SA/Wa 2066/06: „udziały małżonków nie są określone i każdy z nich może bez ograniczeń w ramach zwykłego zarządu rozporządzać nieruchomością bez zgody drugiego współmałżonka, co wynika z treści przepisu art. 36 kodeks rodzinny i opiekuńczy normującego zarząd majątkiem wspólnym”. Oznacza to, iż rozporządzenie przez jednego z małżonków nieruchomością na cele budowlane nie przekraczające czynności zwykłego zarządu, nie prowadzi do uszczuplenia majątku wspólnego. W związku z powyższym nie jest wymagana zgoda obydwu małżonków dla wszczęcia procesu budowlanego.

A jak w przypadku przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy z jednego podmiotu na drugi?

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję, o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą osoby, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, pod warunkiem, iż przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie. W związku z powyższym, warunki konieczne, które muszą wystąpić łącznie przy przeniesieniu decyzji to:

•zgoda strony, która jest adresatem decyzji (wnioskodawcą) na przeniesienie jej na wskazany przedmiot
•akceptacja ze strony podmiotu, który stanie się nowym adresatem decyzji.

Przepis ten wyraźnie stanowi, że w postępowaniu o przeniesienie decyzji stronami mogą być jedynie podmioty, między którymi następuje przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, w związku z czym przeniesienie decyzji na tego samego adresata jest niemożliwe.