Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej. Wpływy z opłat będą stanowiły w połowie dochód budżetu województwa, w połowie zaś dochód budżetu państwa. Dochody te zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej; "BDO"), której częścią jest rejestr.

Zgodnie z ustawą o odpadach, rozporządzenie ma określić wysokość stawki opłaty rejestrowej i rocznej na poziomie, który zapewni środki na sfinansowanie prowadzenia rejestru oraz administrowanie i serwisowanie BDO, przy zachowaniu zakresu wysokości tych stawek określonego ustawą, to jest od 50 do 2000 zł oraz w taki sposób, aby ich wysokość nie stanowiła przeszkody w wykonywaniu działalności gospodarczej, szczególnie dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano stawkę opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej dla mikroprzedsiębiorców na poziomie 150 zł. Natomiast dla innych przedsiębiorców, kwota ta wyniesie 850 zł.

Czytaj: Sejm za utworzeniem elektronicznej bazy o odpadach >>>

Zgodnie z szacunkami resortu, ok. 89 tys. podmiotów będzie zobowiązanych do uiszczania opłaty rocznej. Niemniej część przedsiębiorców w pierwszym roku funkcjonowania rejestru, będzie z tego obowiązku zwolniona. Ponadto w myśl przepisów ustawy o odpadach, opłaty rejestrowej nie będzie uiszczał przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Przewiduje się, że sfinansowanie obsługi rejestru będącego częścią BDO wymaga około 3,115 mln zł. Natomiast rocznie wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej mają wnieść 6,23 mln zł w skali roku. 

Przepisy zawarte w treści rozporządzenia, przewidują jego wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów