W interpelacji zwrócono uwagę na trudności w dokumentowaniu wydatków w celu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zakupu przez przedsiębiorców przedmiotów na aukcjach internetowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Czytaj równieź: Sposoby rozliczania kosztów uzyskania przychodów na potrzeby PKPiR

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5 tego artykułu, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy.
Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, które określa szczegółowo rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej
księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1037).
Natomiast koszty uzyskania przychodów zdefiniowane zostały w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., zgodnie z którym są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.
Konieczną przesłanką dla zaliczenia określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy poniesionym kosztem a uzyskanym przychodem bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Każdorazowa ocena wydatków poniesionych przez podatnika wymaga indywidualnej analizy.
Odrębną kwestię stanowi natomiast okoliczność udowodnienia, iż dany wydatek został poniesiony, co wiąże się z prawidłowym udokumentowaniem transakcji.
Jak wyjaśnił Minister w odpowiedzi na interpelację organ podatkowy, prowadząc postępowanie podatkowe, ocenia, czy dana okoliczność została udowodniona na podstawie całego zebranego materiału dowodowego. Zatem niedostarczenie przez podatnika umowy zawierającej podpisy osób dokonujących transakcji nie jest równoznaczne z nieuznaniem
danego wydatku za koszt uzyskania przychodu w sytuacji, gdy fakt poniesienia wydatku zostanie udokumentowany w inny sposób.
 
Czytaj również: Moment poniesienie kosztu uzyskania przychodu w PKPiR