Odpowiedź: tak. Przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w art. 18a u.s.u.s., może po wznowieniu działalności gospodarczej dalej korzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Do okresu 24 miesięcy kalendarzowych należy jednak wliczyć te miesiące w czasie, których działalność gospodarczą była zawieszona.

Uzasadnienie: prawo do tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zostało uregulowane w art. 18a  u.s.u.s. Z przepisu tego wynika, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie podstawy wymiaru, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2008 r. - 337,80 zł) pod warunkiem, że:
1) nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadzili jakiejkolwiek pozarolniczej działalności (np. nie byli wspólnikiem spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej albo wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o.);
2) nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Dokonując interpretacji art. 18a u.s.u.s. Centrala ZUS w piśmie z dnia 25 października 2005 r., znak FUn 0201-19/05, zajął stanowisko, że prawo do preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne mają również ci przedsiębiorcy, którzy dokonali tzw. zawieszenia działalności gospodarczej, a następnie wznowili tą działalność. Do okresu 24 miesięcy przez, które przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od przedmiotowej podstawy wymiaru wlicza się jednak okres, na który działalność gospodarcza została zawieszona. Należy bowiem zauważyć, że bieg tego 24-miesięcznego okresu rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, a równocześnie brak jest przepisu, z którego wynikałoby, że okresu zawieszenia działalności gospodarczej nie jest brany pod uwagę przy jego obliczaniu. ZUS stoi na stanowisku, że przy obliczaniu 24 miesięcznego okresu bierze się pod uwagę jedynie pełne miesiące.
Na koniec wypada dodać, że preferencyjna podstawa wymiaru składek nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne, a przedsiębiorca, który jednocześnie pozostaje w stosunku pracy z tytułu, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest równe co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia, z tytułu działalności gospodarczej obowiązkowo podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.