Odpowiedź: nie. Okres 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności i okres ten nie ulega wydłużeniu o okres, na który przedsiębiorca zawiesił wykonywania tej działalności.

Uzasadnienie: stosownie do art. 18a ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Z ust. 2 art. 18a u.s.u.s. wynika jednocześnie, że prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od tak określonej podstawy wymiaru nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

a) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

b) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Jak nie trudno zauważyć art. 18a ust. 1 u.s.u.s. stanowi o „okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej”, co oznacza, że okres ten liczy się od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej i jest to okres pierwszych 24 miesięcy następującym po tym zdarzeniu. Jednocześnie w u.s.u.s. brak jest przepisów, które dawałyby podstawę do wydłużenia tego okresu o okres, na których przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej.