Możemy osiągnąć taki efekt, gdy będziemy przestrzegać następujących reguł:

 • Układ i numerację pozycji przedmiaru należy dostosować do planowanej struktury kosztorysu, uwzględniając podział na poszczególne działy;
 • W systemie zamówień publicznych przedmiary robót powinny być podzielone dla danego obiektu na działy odpowiadające co najmniej grupom robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);
 • Stopień scalenia robót w przedmiarze powinien być taki sam jak w cennikach robót jednostkowych lub zgodny z jednostkowymi cenami rynkowymi, które będą stanowiły podstawę wyceny kosztorysowej – przy sporządzaniu kosztorysu metodą uproszczoną;
 • Stopień scalenia robót w przedmiarze powinien być taki, aby umożliwiał dokonanie odbioru i rozliczenia robót po ich wykonaniu – np. roboty podstawowe.
 • Stopień scalenia robót w przedmiarze powinien być taki sam jak w katalogach nakładów rzeczowych, które będą stanowiły podstawę wyceny kosztorysowej – przy sporządzaniu kosztorysu metodą szczegółową;
 • Roboty w pozycjach przedmiaru należy grupować według charakterystycznych cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejności wykonania, metod wykonania i innych wpływających na zróżnicowanie kosztu robót;
 • Każdy element przedmiaru lub przedmiarowana robota powinny być powiązane z odpowiednimi rysunkami projektu technicznego oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych poprzez wskazanie numerów rysunków i specyfikacji technicznych.
 • W obliczeniach ilości robót należy podać odwołanie do dokumentacji projektowej, co oznacza, że dla pozycji przedmiarowych należy zawsze podawać:
  • numery rysunków i zestawień,
  • nazwy i oznaczenie elementów konstrukcyjnych,
  • oznaczenia osi lub odcinki robót, dla których są sporządzane obliczenia,
  • wymiary elementów zgodne z wymiarami naniesionymi w projekcie, a jeżeli jakiegoś wymiaru nie ma, który jest niezbędny do obliczeń, należy go wpisać, gdyż to ułatwi nam później jego odnalezienie.


Bistyp: Budujesz? Remontujesz? Policz koszty z nami!>>>

 • Zapisy powinny być dokonywane według niezmiennych zasad przedmiarowania np. dotyczy to kolejności podawania wymiarów elementów, które powinny być podawane w następującej kolejności: szerokość x głębokość x długość
 • Przy obliczeniach powierzchni lub objętości robót mających skomplikowane kształty, należy je podzielić na kilka figur lub brył i dokonać dla nich obliczeń, a następnie dodać wszystkie pomocnicze obliczenia;
 • Przedmiar należy wykonywać zgodnie z technologiczną kolejnością wykonywania robót, gdyż zmniejsza to niebezpieczeństwo pominięcia niektórych robót;
 • W każdej pozycji powinna być pokazana zasada obliczania ilości robót, a obliczenia powinny być prowadzone w określonej kolejności np. zgodnie z ruchem wskazówek zegara;
 • Obliczenia ilości robót nie powinny być zbyt długie i skomplikowane, aby nie były zbyt uciążliwe i trudne do skontrolowania;
 • Jeżeli szczegółowe zasady sporządzania przedmiaru nie stanowią inaczej, to wymiary liniowe, powierzchnie, objętości elementów itp. najlepiej wpisywać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Natomiast liczbę sztuk za pomocą liczb całkowitych baz znaków po przecinku; 
 • Przyjęcie metodyki przedmiarowania robót podanej w zasadach przedmiarowania w poszczególnych katalogach nakładów rzeczowych ułatwi rozliczenie robót i sporządzenie kosztorysu;


Każdy przedmiar robót zawiera dużą liczbę obliczeń i opisów technicznych wykonania poszczególnych robót, gdyż stanowi on uszczegółowienie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dlatego warto zadbać aby wszelkie zapisy przedmiaru były czytelne oraz łatwe do odnalezienia i sprawdzenia.
 
Bistyp: Budujesz? Remontujesz? Policz koszty z nami!>>>