Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Czy o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. można ubiegać się po upływie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy zaczął obowiązywać?

Właściciel nie zbywa nieruchomości.

Odpowiedź

Pięcioletni termin na zgłaszanie roszczeń odnosi się do sytuacji przewidzianej w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) - dalej u.p.z.p.


Chodzi tu więc o sytuację, gdy na skutek uchwalenia planu miejscowego wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a nieruchomość jest zbywana. Wówczas można żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości (art. 37 ust. 3 w zw. z art. 36 ust. 3 u.p.z.p.).


Natomiast w odniesieniu do roszczeń przewidzianych w art. 36 ust. 1 u.p.z.p., ustawa nie wprowadza żadnego szczególnego terminu przedawnienia. Wobec tego przyjąć należy, że roszczenia te – wobec braku odmiennych uregulowań – będą się przedawniały na zasadach ogólnych wynikających z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).


Roszczenia nie mające związku z prowadzoną działalnością gospodarczą będą się więc przedawniać w terminie dziesięcioletnim licząc od daty wejścia w życie planu miejscowego. Jeśli natomiast roszczenie ma związek z działalnością gospodarczą (np. na nieruchomości znajduje się fabryka, zakład produkcyjny), wówczas termin przedawnienia wynosił będzie trzy lata licząc od dnia wymagalności roszczenia.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .