Czy do wydania pozwolenia na regulację wód, a ściśle na kształtowanie nowego koryta cieku naturalnego, należy wydać decyzję ustalającą linię brzegową (tj. kiedy ustalenie linii brzegu nie jest konieczne - art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod.)?

Odpowiedź:

Stosownie do art. 15 ust. 9 pr. wod., jeżeli zakład ubiega się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie takich urządzeń wodnych, po wykonaniu których nie byłoby możliwe określenie przebiegu naturalnej linii brzegu, to jednocześnie z postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie takich urządzeń wodnych, konieczne jest ustalenie istniejącej linii brzegu. Linia brzegu nowego koryta cieku naturalnego będzie musiała być wyznaczona już po wykonaniu regulacji wód, przekopaniu nowego koryta, czy wykonaniu innych urządzeń wodnych (i po nabyciu prawa do gruntów niezbędnych do wykonania tych robót), przy czym w myśl art. 15 ust. 7 pr. wod. linia brzegu będzie wówczas przebiegać linią łączącą zewnętrzne krawędzie budowli regulacyjnych, a podstawą do ustalenia nowej linii brzegu, prócz opisu, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 pr. wod. będzie mapa inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych, o której mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 pr. wod.

Postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegu nie musi być przeprowadzane łącznie z pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych tylko wówczas, gdy ich realizacja nie zmienia przebiegu linii brzegu, lub w przypadku o którym mowa w art. 15 ust. 10 pr. wod.