Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Czy w przedmiotowym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego? Zakład posiada na swoim terenie rów szczelny, utwardzony o długości 600 m (będący jego własnością), którym odprowadzane są wody opadowe do kanalizacji miejskiej. Konieczne będzie jego poszerzenie bądź pogłębienie - przebudowa.

Czy w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z urządzeniem wodnym, na które przebudowę konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?


Odpowiedź:

Stosownie do przepisu art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod., pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych, a ponadto, stosownie do przepisu art. 9 ust. 2 pkt 2 pr. wod., stosuje się go odpowiednio również do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji urządzeń wodnych.


W myśl przepisu art. 9 ust. 1 pkt 19 pr. wod., urządzeniem wodnym jest urządzenie służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z tych zasobów. W przepisie tym, pod lit. a wymienione zostały rowy, ale muszą to być rowy służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z tych zasobów, czyli rowy ziemne (trawiaste). Rowy szczelne nie służą kształtowaniu zasobów wodnych, bo nie oddziałują na grunty przyległe (nie odwadniają ich, ani ich nie nawadniają), zatem nie są urządzeniami wodnymi.

Przedmiotowy rów szczelny stanowi odkryty system kanalizacyjny. Jeżeli w wyniku planowanej przebudowy będzie on nadal rowem szczelnym, czyli systemem kanalizacyjnym, to na jego przebudowę pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.