Poselski projekt zmian w ustawie z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134) oraz w ustawie z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446) znosi obecnie funkcjonujące odrębne systemy wydawania decyzji administracyjnych uprawniających do dokonywania cięć w drzewostanie, w zależności od tego, czy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków. Zamiast nich proponuje wyczerpujące uregulowanie tej kwestii w ustawie o ochronie przyrody.

Po wejściu w życie zmian wycinka drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków odbywać się będzie na podstawie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydawanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Natomiast, gdy objęta wycinką będzie nieruchomość lub jej część stanowiąca jednocześnie wpisany do rejestru park, ogród lub inną formę zaprojektowanej zieleni, zgodę na tę czynność wyda wojewódzki konserwator zabytków na podstawie ustawy o ochronie zabytków.

Projekt doprecyzowuje jednocześnie przepisy ustawy o ochronie przyrody wyłączające obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, roślinnością urządzoną oraz drzew lub krzewów owocowych. W powyższych przypadkach, gdy jednak krzewy znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni zezwolenie na wycinkę będzie nadal wymagane.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami