Mając na uwadze stanowisko Izby Architektów jakie i czy w ogóle dostępne aktualnie na rynku "projekty gotowe" można nazwać projektami typowymi i powtarzalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1975 r. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.)?

Autor pytania zdaje sobie sprawę z tego, że w obowiązującym ustawodawstwie brak jest pojęcia i definicji projektu typowego i powtarzalnego.


Odpowiedź


Tak jak to zostało zaznaczone w pytaniu, obowiązujące przepisy nie posługują się pojęciem "projektów typowych i powtarzalnych", którym posłużył się ustawodawca w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.).


Ustawodawca nie zrezygnował jednak zupełnie z możliwości tworzenia projektów przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania. Takim właśnie pojęciem posłużył się w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) - dalej r.p.b.

Zgodnie z powyższym, projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania § 11-13 r.p.b., może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po dostosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jak czytamy w stanowisku Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (stanowisko zamieszczone na stronie internetowej www.gunb.gov.plw zakładce: informacje - interpretacje prawne – stanowiska GINB), projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, to tzw. projekt gotowy, który po przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, może stanowić projekt architektoniczno-budowlany, w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), będący częścią projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowę.


Biorąc pod uwagę fakt, iż GUNB jest upoważniony do wyjaśniania treści przepisów prawnych z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, przedmiotową interpretację należy uznać za wiążącą. W konsekwencji należy przyjąć, iż "projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania" to "projekt gotowy", dotychczas nazywany "typowym i powtarzalnym".