Projektowane zmiany w ustawie z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 r. poz. 1073 i 1566) znacząco zmodyfikują kryteria uzyskania przez inwestora decyzji o warunkach zabudowy oraz sposób procedowania organu po otrzymaniu wniosku.

Uszczegółowione zostaną też warunki w zakresie geometrii, dostępu do drogi publicznej i uzbrojenia terenu, jakie będzie musiała spełniać działka budowlana, na której inwestycja ma być realizowana.

W zamierzeniu rządu inwestowanie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy ma bowiem dotyczyć terenów do tego przygotowanych. Istotną zmianą będzie też wprowadzenie 2-letniego terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy, w którym inwestor będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę albo wniesienia zgłoszenia budowlanego.

Rząd proponuje ponadto, aby ustalanie przez radę gminy zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń stało się obowiązkowe. W zależności od potrzeb gmina będzie natomiast mogła określić zasady sytuowania na swoim obszarze obiektów małej architektury oraz zasady oświetlania obiektów budowlanych. Jeżeli uchwała gminy będzie się odnosić do istniejących już obiektów, konieczne będzie określenie w niej warunków ich dostosowania do zasad wyrażonych w uchwale. Za naruszenie postanowień uchwały reklamowej właściciele nieruchomości będą mogli być ukarani finansowo.

Kolejną ważną propozycją rządu zawartą w projekcie ustawy jest nałożenie na gminę obowiązku wyznaczenia w studium obszaru zurbanizowanego. Obszary te rada gminy będzie mogła ustanowić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Wówczas wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na tym obszarze będzie ograniczone. Gmina uzyska w ten sposób narzędzie do określania kierunków i intensywności rozwoju przestrzennego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni.

Źródło: rcl.gov.pl, stan z 26.09.2017 r. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami