Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud., obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych.

Co ważne, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 pr. bud., do podstawowych obowiązków projektanta należy uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Bez wątpienia jednym z wymaganych w art. 20 ust. 1 pkt 2 pr. bud. uzgodnień projektu budowlanego jest uzgodnienie go pod względem warunków higienicznych i zdrowotnych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – dalej u.p.i.s., Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie zadań określonych w art. 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej (art. 2 u.p.i.s.).

Zgodnie z art. 3 pkt 2 u.p.i.s., do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (lit. a), a także nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie (lit. b).

 
Zgodnie z art. 3 pkt 6 pr. bud., pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zgodnie natomiast z art. 71 ust. 1 pkt 2 pr. bud., przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności, podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń (ze względu na ratio legis powyższych przepisów należy przyjąć, że uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych będzie wymagane w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki zdrowotne lub higieniczno-sanitarne). Co ważne, zgodnie z art. 34 ust. 1 u.p.i.s., Główny Inspektor Sanitarny może osobie posiadającej wymagane kwalifikacje nadać w określonym zakresie oraz cofnąć uprawnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych do uzgadniania w imieniu państwowego inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych

Mając na względzie przepisy u.p.i.s., w imieniu państwowego inspektora sanitarnego dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych uzgadnia rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych, posiadający uprawnienia w określonym zakresie. W tym miejscu należy niejako na marginesie zauważyć, że projektant może wystąpić z wnioskiem o uzgodnienie/zaopiniowanie dokumentacji projektowej pod względem zgodności przedstawionych rozwiązań z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi bezpośrednio do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego (organ ten za dokonanie uzgodnienia pobiera opłatę; art. 36 ust. 1 u.p.i.s.).

 

Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, Marek Wierzbowski

Sprawdź  
POLECAMYNa podstawie art. 34 ust. 5 u.p.i.s. zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych – dalej r.r.s., które, między innymi, określa kwalifikacje rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (§ 1 pkt 1 r.r.s.).

I tak, zgodnie z § 3 ust. 1 r.r.s., uprawnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych może być przyznane w następujących zakresach: budownictwo przemysłowe (pkt 1), budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia (pkt 2), budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia (pkt 3), bez ograniczeń (pkt 4). Co ciekawe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do r.r.s., zakresy przyznanego rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych uprawnień posiadają odpowiednie oznaczenia literowe: N – bez ograniczeń, BP – budownictwo przemysłowe, BO – budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia, BOS – budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia, BPiO – budownictwo przemysłowe i ogólne bez obiektów ochrony zdrowia.