Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, której przepisy umożliwiają wycinkę drzew lub krzewów na prywatnej posesji bez zezwolenia, pod warunkiem jednak, że ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak wskazuje Kancelaria Prezydenta, zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie zmian do procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów określonej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zmiany przewidują uchylenie obowiązku uzgodnienia decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (zmiany w art. 83a ustawy o ochronie przyrody).

Czytaj: Wycinka drzew na prywatnej posesji bez zezwolenia >>>

Ponadto rozszerzeniu ulegnie katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (zmiana w art. 83f ustawy o ochronie przyrody). Ustaw zakłada zlikwidowanie obecnie obowiązujących ograniczeń właściciela nieruchomości prywatnej w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na działce. Obowiązujące przepisy wymagają od niego wystąpienia do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zezwolenie na takie działanie, co w ocenie projektodawców, stanowi nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości.

Posłowie podnoszą w uzasadnieniu, że stosowanie obecnych restrykcyjnych przepisów nie spełnia swojej roli, gdyż i tak niemal wszystkie decyzje, które wydają organy samorządu terytorialnego są pozytywne, czyli zezwalają na usunięcie drzewa lub krzewu.

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Ustawa nowelizująca zakłada przyznanie radzie gminy kompetencji do określania, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżenia maksymalnej wysokości tych stawek (zmiana art. 85 ustawy o ochronie przyrody). Powyższe oznacza, że jednostki samorządu terytorialnego uzyskają realny wpływ na poziom swoich dochodów z tytułu opłat. Stawki opłat nie mogą przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów.

Dodatkowo rozszerzeniu zostanie katalog wyłączeń z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów i ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (zmiana art. 86 ustawy o ochronie przyrody).

Czytaj: Gminy pozytywnie o wycince drzew bez zezwolenia >>>

Ponadto ustawa nowelizująca wprowadza zmianę w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Właściciele lasów będą realizować cele i zasady gospodarki leśnej, wskazane w ustawie o lasach, w sposób przez siebie określony, chyba że sposób wypełnienia danego obowiązku został określony przez przepisy prawa - informuje Kancelaria Prezydenta RP.

Dodatkowo ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, wprowadza upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP