W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów  2 sierpnia 2021 r. zostały opublikowane założenia do projektu ustawy – Prawo własności przemysłowej (numer projektu: UD263). Projekt ten zostanie przygotowany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (po zmianach w nowym resorcie). Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2021 roku.

Po wielu zmianach regulacja do uporządkowania

Zgodnie z udostępnionymi informacjami dotyczącymi planowanych rozwiązań wskutek ponad 20- krotnych nowelizacji obecnie obowiązująca ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2021.324) wymaga kompleksowej zmiany, która sprawi, że regulacje prawne dotyczące praw własności przemysłowej będą bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorców. Planowane jest więc, jak wskazano w założeniach, zastąpienie tej ustawy nową regulacją, która umożliwi m.in. przeprowadzenie szybkiej i odformalizowanej procedury udzielania i utrzymywania ochrony praw własności przemysłowej oraz dalszą harmonizację polskich przepisów z regulacjami unijnymi i międzynarodowymi. Wskazano na rozwiązania, które zdaniem projektodawców, zapewnią kompleksową ochronę wielu przedmiotów własności przemysłowej. Nowa regulacja ma pozwolić na ujednolicenie i unowocześnienie całego prawa własności przemysłowej.

Zobacz w LEX: Własność intelektualna a firma on line w czasach epidemii Covid >

Szereg najistotniejszych zmian ma dotyczyć znaków towarowych, jak chociażby następujące:

  1. wszelkie publikacje dotyczące znaków towarowych będą podawane do publicznej wiadomości na etapie zgłoszenia znaku na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP;
  2. dotychczasowy sprzeciw zostanie zastąpiony tzw. opozycją; skrócony zostanie okres na jej wniesienie z 3 do 2 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu;
  3. rezygnacja z dotychczasowego obligatoryjnego 2-miesięcznego okresu ugodowego dla stron w toku postępowania w sprawie wniesienia opozycji;
  4. zniesienie instytucji wspólnego prawa ochronnego.

W zakresie wzorów użytkowych planowane jest zastąpienie systemu badawczego systemem rejestrowym. Rozwiązanie to ma pozwolić na szybsze rozpatrywanie zgłoszeń i skrócenie tego czasu ze średnio 24 miesięcy do ok. 12 miesięcy.

 

Harmonizacja z uniją durektywą

Założenia przewidują pełną harmonizację przepisów o wzorów przemysłowych z unijnymi rozwiązaniami z Dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.Urz.UE.L 1998.289.28). Jedną z kluczowych modyfikacji będzie zmiana definicji wzoru przemysłowego oraz warunki uzyskania jego ochrony.

Założenia do projektu przewidują nową procedurę rejestracji oznaczeń geograficznych dotyczących produktów nierolnych. Planowane rozwiązania dotyczące oznaczeń geograficznych mają wesprzeć producentów krajowych tradycyjnych wyrobów rzemieślniczych.

W zakresie patentów ma zostać wprowadzona instytucja wstępnego zgłoszenia wynalazku.  Proponowane jest skonsolidowanie przepisów dotyczących patentów w jednej ustawie.

W trybie postępowania spornego Urząd Patentowy RP ma orzekać co do zasady na posiedzeniach niejawnych. Możliwe będzie prowadzenie przez strony koncyliacji, w celu skutecznego, alternatywnego sposobu rozstrzygnięcia sporu.

Czytaj w LEX: Znaki towarowe - wycena i ewidencja >

Uporządkowanie rejestrów i opłat

Projekt przewiduje usystematyzowanie przepisów dotyczących pobierania opłat i prowadzenia rejestrów. Planowana jest: rezygnacja z wielości pobieranych opłat na rzecz ich konsolidacji, a także rezygnacja z obowiązującego dotychczas sposobu wydawania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego pod warunkiem uiszczenia opłaty za ochronę.

W przypadku dokonania w okresie 3 miesięcy zgłoszenia co najmniej trzech różnych przedmiotów własności przemysłowej, projekt przewiduje obniżenie opłaty za zgłoszenie każdego z nich o 30 proc.. Rozwiązanie to ma wesprzeć innowacyjnych przedsiębiorców jeszcze na etapie tworzenia portfolio praw własności przemysłowych.

Informacje techniczne i technologiczne w depozycie

Ponadto założenia do projektu przewidują wprowadzenie instytucji „depozytu”, w którym będą mogły być przechowywane informacje techniczne i technologiczne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa danego podmiotu. Rozwiązanie to ma znacznie ułatwić przeprowadzenie dowodu na okoliczności pierwszeństwa istnienia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa i na okoliczność przedmiotu tej informacji. Instytucja ta koresponduje z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. Urz. UE L 157 z 15.62016, str. 1).

Te założenia wydaje się mają charakter rewolucyjny, zwłaszcza w zakresie konsolidacji opłat urzędowych, zmiany definicji wzoru przemysłowego, zmiany systemu rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych, czy wstępnego zgłoszenia wynalazku. Warto zaznaczyć, że przyspieszenie rozpatrywania sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego obecnie w dużej mierze nie zależy od obowiązujących w tym zakresie regulacji, tj. 3-miesięcznego okresu na jego złożenie, obowiązkowego okresu cooling-off na polubowne zakończenie sporu, możliwości jego przedłużenia, które według założeń projektu mają zostać zmienione, lecz od obłożenia ilością spraw ekspertów Urzędu Patentowego.

Omawiane informacje mają na razie charakter założeń zmian do ustawy. Najważniejszy będzie ich ostateczny kształt a praktyka pokaże, czy zmiany te rzeczywiście przyniosą skutki oczekiwane przez projektodawców.

 

Autorzy:

Andrzej Przytula
Andrzej Przytuła, partner, adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Natalia Basałaj
Natalia Basałaj, radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy