Dyrektywa 2019/692 rozstrzyga jednoznacznie istniejący w okresie przed jej przyjęciem spór prawny, będący jednocześnie sporem politycznym, a nawet geopolitycznym. A dotyczy  podsektora gazu ziemnego i gazociągów przesyłowych łączących UE z państwami trzecimi,  które przekraczają granice Unii Europejskiej.

Na przykład przepisy obejmujmą taki gazociągi jak Nord Stream, Green Stream, TransMed, Medgaz, a także dopiero planowane lub budowane gazociągi Nord Stream 2.

Czytaj: UE: Zmiany dotyczące gazociągów ostatecznie zatwierdzone>>
 

Ustawa pomija ważne przepisy dyrektywy

W odniesieniu do morskich linii przesyłowych gazu Dyrektywa Gazowa powinna mieć zastosowanie na morzu terytorialnym tego państwa członkowskiego, w którym znajduje się pierwszy punkt połączenia międzysystemowego z siecią państw członkowskich.

Zdaniem Rady Legislacyjnej projekt zasługuje generalnie na pozytywną ocenę i powinien być nadal przedmiotem intensywnych prac w ramach rządowego, a następnie parlamentarnego procesu legislacyjnego. W przekonaniu Rady Legislacyjnej projekt zupełnie słusznie nie dokonuje implementacji całej Dyrektywy 2019/692, tzn. wszystkich jej przepisów, gdyż, niektóre jej postanowienia są już w prawie polskim skutecznie wdrożone. Ale też - jak zauważa Rada Legislacyjna - niektóre koniczne przepisy - nie zostały ujęte w polskim projekcie ustawy.

Rada Legislacyjna proponuje, aby w uzasadnieniu do projektu nie powtarzać bezkrytycznie tezy o nieistnieniu w okresie przed wejściem w życie Dyrektywy 2019/692 szczególnych przepisów unijnych odnoszących się do gazociągów przesyłowych do i z państw trzecich, gdyż gazociągi nie znajdowały się wcześniej w próżni prawnej.

Błędy projektu

Według przewodniczącego rady prof. dr Marka Szydło, definicja „gazociągu międzysystemowego” w nieprawidłowy sposób implementuje przepis art. 1 pkt 1 Dyrektywy 2019/692 wprowadzający do Dyrektywy Gazowej zmienioną definicję „połączenia wzajemnego.     

Ponadto kilka dość poważnych błędów merytorycznych zostało przez twórców projektu popełnionych w uzasadnieniu oraz w tzw. tabeli zgodności, co dotyczy w szczególności błędnych stwierdzeń twórców projektu na temat braku potrzeby implementacji w prawie polskim przepisów art. 1 Dyrektywy 2019/692.

Rada Legislacyjna postuluje, aby wszystkie te zidentyfikowane przez nią mankamenty i niedoskonałości projektu oraz towarzyszących mu dokumentów zostały przez twórców Projektu wyeliminowane.